รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

13 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้วยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

     1.1 สัญชาติไทย

     1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี

     1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

     1.4 มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

     1.5 หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. กำหนดการรับสมัคร

     2.1 รับสมัคร                                ตั้งแต่วันที่  20-24 เมษายน 2563  

     2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์    วันที่ 27 เมษายน 2563                    

     2.3 สอบสัมภาษณ์                          วันที่ 29 เมษายน 2563                    

     2.4 ประกาศผล                             วันที่ 30 เมษายน 2563         

     2.5 รายงานตัวและปฏิบัติงาน            วันที่ 1 พฤษภาคม 2563           

3. หลักฐานประกอบการสมัคร รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

4. อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

5. ภาระงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ